Poet goda 2015: sbornik stikhov. Kn.16 / vyp. red. T. Evteeva