Neprikosnovennyi zapas: debaty o politike i kul'ture. Vyp.5 (109) - 2016 / Glav.red. Prokhorova I.