Poet goda 2017: sbornik stikhov. Kn.19-21 / vyp. red. I. Ivanova, A. Serova