Poet goda 2017: sbornik stikhov. Kn.22-24 / vyp. red. T. Evteeva, I. Ivanova