Satiricheskaia poema "Istoriia gosudarstva sovetskogo…"; lirika.

Author: Andreev Semen