Dukhovnye besedy; Keleinye zapiski.

Author: Varsonofii Optinskii, prepodobnyi