Otechestvennye zapiski: zhurnal dlia medlennogo chteniia. №46 [1]: 2012 / Gl. red. T. Malkina